geslacht lokale bevolking

Kinderopvang De meeste door een ocmw georganiseerde kinderopvangvoorzieningen zijn door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde initiatieven.
De hulp is ook afdwingbaar, omdat de wet in een beroepsmogelijkheid voorziet bij de arbeidsrechtbank.Er bestaat geen reglementering of subsidiëring.Dit verplicht het ocmw alle maatregelen te nemen om een betrekking te bezorgen aan iemand die het bewijs van een periode van tewerkstelling levert, zodat hij het volledige voordeel van bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering krijgt, of om de werkervaring te bevorderen.Categoriale en niet-categoriale voorzieningen Een categoriale voorziening werkt exclusief voor én specifieke doelgroep.De voorbereiding van het meerjarenplan vergt daarom ook veel tijd en overleg: tussen de diensten, tussen de diensten en het politieke bestuur, met de gemeente en andere spelers (ocmw-vereniging, huisvestingsmaatschappij).Inbegrepen in deze informatietaak is de juiste doorverwijzing naar andere diensten.De specifieke verhouding tussen het politieke en het ambtelijke apparaat wordt verder in dit boekje besproken bij vraag.Instellingen of diensten van het ocmw kunnen categoriaal of niet-categoriaal zijn.Wat is structurele onbestuurbaarheid en wat zijn de gevolgen?Gemeenten en ocmws moeten nu geen specifiek lokaal sociaal beleidsplan meer opstellen, maar blijven verplicht hun sociale beleid samen te plannen en uit te voeren.De lokale besturen vormen het basisniveau dat het dichtst bij de burger staat en meteen ook het herkenbaarst.Met een beleids- en beheerscyclus bedoelt men de opeenvolgende stappen van de meerjarenplanning (enkele jaren vooruit kijken de budgetopmaak voor het komende jaar, het uitvoeren (en registreren) van wat gepland was, hierover rapporteren en evalueren wat is gebeurd, om desnoods bij te sturen.Tot slot is er de verplichte rapportering door budgethouders (organen of medewerkers van het ocmw die bepaalde uitvoeringsbevoegdheden gedelegeerd gekregen hebben) aan de ocmw-raad.Echelonnering Hulp kan op de nulde, eerste, tweede, derde of vierde lijn worden verstrekt.Het loopt vanaf 2014 tot en met 2019 en is dus én jaar legislatuuroverschrijdend.
Veel ocmws beschikken ook over doorgangswoningen om mensen in tijdelijke nood op te vangen en zijn een belangrijke partner op het gebied van sociale huisvesting.
Een belangrijk element van het budget bij een overheid en dat is een ocmw is dat het autoriserend is, het legt met andere woorden de maximaal besteedbare kredieten vast.Daarna wijst de ocmw-raad taken toe aan de comités die hij opricht.In de twee laatste gevallen is er veel kans dat het lokale welzijnsbeleid niet optimaal uitgetekend wordt en dat er bijvoorbeeld overlappingen zijn.Dit vast bureau heeft weinig decretale bevoegdheden, het krijgt vooral bevoegdheden gedelegeerd door de ocmw-raad.Het is mogelijk dat bij uw voordracht als raadslid ook een einddatum vermeld werd.(Artikel 75-90 van het ocmw-decreet) Wat doet de financieel beheerder?Het ocmw-budget moet ook na de wijziging in evenwicht blijven.Voor een raadslid is de behandeling van het meerjarenplan op de raad een bijzonder belangrijk moment, want dan worden de grote lijnen voor de bestuursperiode vastgelegd.Wat is het belang van opvolgers?De raad stelt zelf vast wat dagelijks bestuur betekent.De lokale besturen maken deel uit van Vlaanderen, België en de Europese Unie.
Meer informatie over de rol van de secretaris en de financieel beheerder vindt u bij vragen geslacht daders te registreren kent 27.
Voorstellen Inwoners kunnen voorstellen doen over belangrijke aangelegenheden van de beleidsvoering en dienstverlening van het ocmw.
[L_RANDNUM-10-999]