het bepalen van de vervaldatum

Artikel 29, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
De Bank heeft voorts als doelstelling het uitvoeren van taken, anders dan die bedoeld in artikel 3, voorzover deze haar bij of krachtens de eroticy erotische contact wet zijn opgedragen.
het verrichten van valutamarktoperaties in overeenstemming met artikel 219 van het Verdrag;. .
Gevolgen van wet-en regelgeving in de sociale zekerheid : Proefschr.het Europees Stelsel van Centrale Banken: het Europees Stelsel van Centrale Banken, bedoeld in artikel 282, eerste lid, van het Verdrag;. .Artikel 9 De Bank kan na toestemming bij koninklijk besluit:. .Onze Minister: Onze Minister van Financiën;. .Svensson, Jörgen Simon - Kennisgebaseerde microsimulatie : Een nieuwe methode voor het bepalen van sociaal-econ.Als datum van indiening van de aanvrage geldt die, waarop bij het betrokken bureau de in artikel 29, eerste lid, onder a, b en c, vermelde bescheiden zijn overgelegd.De Bank vormt een integrerend onderdeel van het Europees Stelsel van Centrale Banken met betrekking tot de taken en plichten die het Verdrag aan dat Stelsel opdraagt.het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer.Nadat het betrokken bureau de in het tweede lid bedoelde datum op de aanvrage heeft vermeld, zendt het de aanvrage met alle overgelegde bescheiden zo spoedig mogelijk door aan het bureau, bedoeld in artikel 1, tenzij het meent dat deze bescheiden niet voldoen aan het.Dit bureau is een instelling van dat land.De Bank heeft tot taak het uitoefenen van toezicht op financiële instellingen op de voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen.Ter uitvoering van het Verdrag heeft de Bank als doelstelling het handhaven van prijsstabiliteit.De Bank heeft tot taak het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer.
de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken: de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, bedoeld in artikel 129, tweede lid, van het Verdrag.
Doelstellingen en taken, artikel. .Van een besluit als bedoeld in het vijfde lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.Enschede : Univ.In het geval, bedoeld in het derde lid, geeft het betrokken bureau aan de aanvrager schriftelijk kennis van de vermeende gebreken, met het verzoek deze binnen een door het bureau te bepalen termijn te herstellen.De Bank kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van artikel 6, eerste lid, van verordening (EG). .de Europese Centrale Bank: de Europese Centrale Bank, bedoeld in artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie;. .Met het toezicht op de naleving van de verplichtingen gesteld in de verordening, genoemd in het eerste en tweede lid, zijn belast de bij besluit van de Bank aangewezen personen.1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PbEG L 181).Bepalingen betreffende de vennootschap.Gevolgen van wet-en regelgeving in de sociale zekerheid : Proefschr /.S.deelnemingen houden in het kapitaal van rechtspersonen, van instellingen en van organisaties waarin haar deelname in het kapitaal bij of krachtens het Verdrag of bij wet niet reeds is geregeld;. .
het verzorgen van de geldsomloop voorzover deze uit bankbiljetten bestaat;. .
Artikel 6, de Bank is bevoegd tot het uitgeven van bankbiljetten.


[L_RANDNUM-10-999]