sussex vereniging van gemeenten

In overleg met de betrokkenen kan de mate van bereikbaarheid nader inhoud worden gegeven.
Het nutsbedrijf meldt tijdig aan de gemeente het online dating hoe lang het duurt voordat de seks einde van de onderhoudstermijn, tenzij anders wordt overeengekomen.
Krachtens deze bepaling heeft bijvoorbeeld degenen die leidingen in de weg wil leggen een voorafgaande vergunning van burgemeester en wethouders nodig.Indien gemeente en nutsbedrijf het model (zoveel mogelijk) over wensen te nemen, zal in alle gevallen invulling dienen te worden gegeven aan de Algemene werkafspraken zoals genoemd in hoofdstuk II, artikel.De gemeente reserveert voor te handhaven beplanting aparte plantvakken, waarbinnen geen leidingstroken voorkomen.Het nutsbedrijf wijkt niet af van de overeengekomen plaats, tenzij met voorafgaande toestemming van de gemeente.Artikel 11 Kwaliteitseisen Ontwerpen, bouwstoffen en uitvoeringsmethoden zullen voldoen aan de geldend.q.Krachtens artikel 5 komen de gemeente en het nutsbedrijf overeen welke gegevens het nutsbedrijf aan de gemeente dient te overleggen indien het van plan is leidingen te gaan (ver-)leggen.Artikel 7 Uitvoering door het nutsbedrijf Indien en voor zover de werkzaamheden door of in opdracht van het nutsbedrijf worden verricht, is dit bedrijf verantwoordelijk voor de goede uitvoering daarvan, een en ander overeenkomstig het bepaalde in of krachtens deze voorwaarden.In deze Leidraad komen achtereenvolgens vrouwen ontmoeten in hilden de juridische, technische en financiële aspecten aan de orde.Artikel 9, geschillen, hoofdstuk III technische bepalingen, artikel 10 - Leidingen in overige wegen en waterwegen.Artikel 22 - Beschikbaarheid tracé, artikel 23 - Verwijderen leidingen, toelichting technische bepalingen.Artikel 3 Vantoepassingverklaring Deze voorwaarden zullen tussen de gemeente en het nutsbedrijf van kracht zijn indien zij schriftelijk bij overeenkomst van toepassing zijn verklaard.De verdichting van de aanvulling dient zodanig te geschieden dat de oorspronkelijke dichtheid voorafgaande aan het ontgraven zo goed mogelijk wordt benaderd.Server Side man zoekt een vrouw voor liefde Language: n/a, javascript Usage: no, cSS Usage: no, rSS Usage: no Google AdSense Usage: no Code to Text:.418 Additional Technologies: jQuery Header Size: 1045 KB Request Size: 262 KB Name Lookup Time:.25 seconds Connect Time:.36 seconds Pretransfer Time:.59 seconds.Tot slot mogen gemeenten alleen kortdurend, incidenteel onderzoek doen, in voor iedereen rechtstreeks toegankelijke openbare bronnen.Artikel 14 - Melding werkzaamheden, artikel 15 - Bouwstoffen, artikel 16 - Maatregelen voor werkzaamheden in de nabijheid van te handhaven beplantingen.De door de gemeente niet van waarde verklaarde oude bouwstoffen worden door het nutsbedrijf verwijderd.
Artikel 17 - Uitvoering verkeersmaatregelen, artikel 18 - Grondwerk, artikel 19 - Straatwerk.
Dat wil zeggen of de inbreuk op de privacy van de betrokkenen niet onevenredig groot.Voor het leggen en in standhouden van leidingen onder andersoortige verhardingsconstructies of door of over water of in kunstwerken worden door het nutsbedrijf en de gemeente zo nodig afzonderlijke overeenkomsten aangegaan.Hoofdstuk II administratieve bepalingen Artikel 5 Algemene werkafspraken Het nutsbedrijf richt zich tot de gemeente met het verzoek om schriftelijke afspraken ter zake van het leggen van leidingen in openbare wegen.Hoofdstuk I algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen gemeente : het college van burgemeester en wethouders nutsbedrijf : het bedrijf dat zich in het kader van de openbare voorzieningen bezighoudt met de levering en/of het transport van gas, elektriciteit, water en/of warmte.Door een nieuwe regeling zijn ze voortaan vrij om hun middelen te besteden.Op de vvsg-site vind.a.
Artikel 16 Maatregelen voor werkzaamheden in de nabijheid van te handhaven beplantingen Gemeente en nutsbedrijf komen overeen welke maatregelen worden genomen om schade aan te handhaven beplanting te beperken en welke te handhaven beplanting als waardevol wordt beschouwd.
[L_RANDNUM-10-999]