vervaldatum opeisbaar bond

Artikel 16: Administratie effecten, effecten(orders) worden door de Bank doorlopend genoteerd gehouden, behoudens andersluidende instructies.
Indien de cliënt in dat geval schade heeft geleden, zal de Bank hem in ieder geval zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij zijn pogingen deze schade ongedaan te maken.Tot het moment waarop de Bank deze mededeling ontvangt, zijn de gevolgen van het gebruik van die formulieren, informatiedragers of andere communicatiemiddelen voor rekening en risico van de client, tenzij de client aantoont dat de Bank schuld te verwijten.De cliënt dient de hem door de Bank ter hand gestelde of toegezonden formulieren zorgvuldig te bewaren; hij is verplicht terstond nadat verlies of ontvreemding van een of meer dezer formulieren of enige andere onregelmatigheid te zijner kennis komt, daarvan aan de Bank schriftelijk mededeling.Indien echter de vordering van de Bank op de client of de tegenvordering van de client op de Bank nog niet opeisbaar is, zal de bank van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik maken, tenzij op de tegenvordering van de client beslag wordt gelegd of daarop anderszins.Bij het constateren van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid, is de cliënt verplicht de Bank onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen en aan herstel van de gemaakte vergissing mede te werken.De Bank is vrij in de keuze van het door haar te gebruiken communicatiemiddel doch zal daarbij volwassen dating diensten laramie in wyoming de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.In de hiervoor onder a tot en met e genoemde gevallen is client terstond in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist.Zij zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de client rekening houden, met dien verstande dat zij niet gehouden is gebruik te maken van haar bekende niet openbare informatie, waaronder koersgevoelige informatie.De Bank is bevoegd alle opdrachten tot aan- en verkoop van vreemde waarden, effecten, coupons en handelspapier, alsmede tot uitzetting of opneming van gelden tegen onderpand van effecten uit te voeren te harer keuze, met zichzelf of met derden als wederpartij.Algemene verhuurvoorwaarden, zonder tegenbericht zijn de volgende voorwaarden van kracht bij elke verhuur van materiaal.Ten aanzien van rekeningen in vreemde valuta, die een debetsaldo vertonen, is een eventueel koersverlies voor rekening van de cliënt in dier voege, dat bij een daling van de door de Centrale Bank van Curaçao.Artikel 23: Uitvoeringsinstructies, the client shall see to it that the orders, statements and communications to the Bank shall be clear and shall contain the correct data.De cliënt vrijwaart de Bank voor alle gevolgen en alle aanspraken van derden terzake het niet of niet volledig bestaan van enige handelingsbevoegdheid.De Bank zal de cliënt zo mogelijk tevoren in kennis stellen van het gebruik maken van haar verrekeningsbevoegdheid.Artikel 26: Bewijskracht bankadministratie Ten aanzien van hetgeen de client te eniger tijd aan de Bank verschuldigd is of van haar te vorderen heeft strekt de boekhouding van de Bank, gelijk deze blijkt uit een door haar getekend uittreksel uit haar boeken, tot volledig bewijs.Dit adres blijft tegenover de Bank van kracht zolang de Bank van de cliënt gén schriftelijke opgave van een ander adres heeft ontvangen.
De client is, naast zijn lasthebber/gevolmachtigde, jegens de Bank aansprakelijk voor alle schade, die de Bank mocht lijden tengevolge van handelingen van degenen die hem jegens de Bank vertegenwoordigen.
Bij alle handelingen, voortvloeiende uit haar betrekkingen tot clienten, gedraagt de Bank zich naar de ten tijde en ter plaatse van die handelingen terzake bestaande voorschriften, gebruiken en reglementen.




De kosten die de Bank in en buiten rechte moet maken indien de Bank wordt betrokken in procedures of geschillen tussen de cliënt en een derde, komen voor rekening van de cliënt.Artikel 29: Fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid Van alle zaken, effecten en waardepapieren die de Bank of een derde voor haar, uit welken hoofde ook, van of voor de client onder zich heeft of krijgt, of aan hem verschuldigd is of wordt, inclusief alle vorderingen die.Artikel 33: Aansprakelijkheid van de Bank De Bank is aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens de cliënt te wijten is aan haar schuld of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, onverminderd het elders.Uitgegeven offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.Indien de voorwaarden waaronder het krediet verleend is, door de cliënt niet worden nageleefd;.De cliënt is gehouden om, indien de relatie eindigt, de ongebruikte formulieren zo spoedig mogelijk aan de Bank terug te geven.
Artikel 1: Werkingssfeer, alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen de in het Land Curaçao gevestigde kantoren van de Bank en de cliënt zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.




[L_RANDNUM-10-999]