vervaldatum risico

Toepasselijk recht.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn.
Nadien hebben deze een geldigheidsduur van 1 maand.
Bij verkoop van het object, waarin door de opdrachtnemer werkzaamheden dienen te worden verricht, is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer hiervan onverwijld in kennis te stellen.
Als overmachtsfeit zullen ondermeer de volgende omstandigheden gelden; (burger) oorlog en oproer, ook buiten Nederland; epidemieën; brand en andere homo sex dating site storingen in opdrachtnemers bedrijf of in dat van derden-leveranciers; vertraagde afleveringen; stopzetting van de productie van derden-leveranciers met betrekking tot door opdrachtnemer bestelde materialen, grondstoffen, uit.Bij betaling na vervaldatum van de faktuur als onder 8) of na afloop van enige betalingstermijn zal de afnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1 per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand zal gelden.Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.You want to plan a vision session with your client?Algemeen.1 De navolgende bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en voorts op alle rechtsverhoudingen die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bestaan.A skilled and creative workforce ensures you will have the best result, in time and within your budget.7.7 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derde ten laste van de opdachtnemer mochten maken, indien schade van derde is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten; door gebruik van aantekeningen, gegevens, materialen.De opdrachtnemer is bevoegd aan het factuurbedrag, wegens kredietbeperking een post toe te voegen ten bedrage van 3 daarvan, welke post de opdrachtgever verplicht is te betalen, tenzij hij het factuurbedrag voldoet binnen de terzake geldende termijn.Dit kan, onder meer inhouden, het uitwisselen van informatie in verband met (i) kredietverlening, de overdracht van persoonsgegevens en kredietgegevens aan derden en (ii) in verband met betalingen, het doorgeven van persoonsgegevens aan derden in landen die niet van hetzelfde niveau van bescherming als.Een bestelling kan mondeling of schriftelijk worden gedaan; de leverancier is, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen, niet gehouden een bestelling te aanvaarden.Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden Van West India Mercantile.
14.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd.Artikel 6: Aansprakelijkheid Schade 2frame raadt de kopers en de opdrachtgevers aan een eigen verzekering af te sluiten.Latest facilities, fresh ideas creative approach for all media productions.De Leverancier kan persoonlijke gegevens met andere financiële/ krediet instellingen delen om (i) informatie over klanten hun krediet gedrag te geven om het risico van verlies te beperken, (ii) zorgen voor totale klantenkrediet blootstelling om overkreditering te voorkomen en (iii) kredietverstrekkers informatie over andere kredietgerelateerde.Production, production 'When you come to a roadblock, take a detour'.10.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, ingeval opdrachtgever met betrekking tot enige financiële verplichtingen jegens hem in verzuim geraakt, de afgeleverde zaken weer tot zich te nemen ter plaatse waar hij ze aantreft, zulks zonder rechtelijke tussenkomst.
Aansprakelijkheid en verzekering.1 De opdrachtnemer is nimmer gehouden schade te vergoeden bij de uitvoering van zijn werk, middellijk of onmiddellijk aan het perceel en/of de zich daarin bevindende goederen of de te bewerken objecten toegebracht, tenzij de schade voor zover deze geen brand-.
Artikel 2: Aanbod Prijs Al onze aanbiedingen, ook door middel van prijslijsten en brochures worden slechts bindend nadat ze schriftelijk door ons werden bevestigd.
[L_RANDNUM-10-999]